Warto widzieć, że na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zarówno siedziba (co oczywiste) jak i nazwa przedsiębiorstwa mogą być zmieniane w czasie jego działania. Czy warto zmieniać nazwę to już zupełnie inna historia i nie będzie to stanowiło przedmiotu tego wpisu. Warto za to z całą pewności w takiej kwestii skonsultować się z zaufanym biurem rachunkowym. Jeżeli takiego nie posiadasz albo „twoja” księgowa nie spełnia oczekiwań możesz skorzystać z polskiej wyszukiwarki certyfikowanych biur rachunkowych na www.ZaufanaKsiegowa.pl.

Na tej stronie łatwo znajdziesz księgowego z doskonałą znajomością tematu, który wie, że wpisowi do CEIDG podlegają m.in. nazwa firmy przedsiębiorcy, adres do doręczeń oraz adresy pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziałów jeżeli zostały tworzone. Wszelka zmiana tych danych powstała po dniu dokonania wpisu do CEIDG wymaga bezwzględnego zgłoszenia. Sumienny księgowy zawsze pomaga przedsiębiorcy (swojemu klientowi) wypełnić i złożyć wniosek o zmianę wpisu. Przedsiębiorca na zgłoszenie zmian ma 7 dni od momentu ich powstania (wynika to z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.). Warto dodać, ze dobra praktyka to przygotowanie wniosku wcześniej, przecież zmiany nazwy nie dokonuje się spontanicznie pod wpływem chwili i taka decyzja powinna być dobrze przemyślana. Podobnie rzecz ma się z adresem wykonywania działalności względnie adresem oddziału/ów. Istotna informacja: zmiany w CEIDG są wolne od opłat ale źle wypełniony wniosek zostanie odrzucony (skierowany do poprawy). Choćby z tego względu warto działania związane ze zmianą nazwy zlecić księgowa Kraków. która pomoże ci w wielu innych rzeczach np. przy prowadzeniu komputerowej księgi podatkowej. Jeżeli jednak z jakichś powodów chcesz pominąć specjalistów to powinieneś wiedzieć, że w celu zgłoszenia zmian we wpisie w CEIDG należy w rubryce 01 zatytułowanej „Rodzaj wniosku” wybrać pozycję 2. W polu 2 rubryki 01 należy podać datę powstania zmiany (maksymalnie 7 dni wstecz). Każdy wniosek o zmianę danych powinien mieć wypełnione przynajmniej następujące pola: 01.2 (Rodzaj wniosku), 03.3 (Numer PESEL), 03.4 (NIP), 03.5 (Numer REGON), 03.6 (Nazwisko), 03.7 (Pierwsze imię), 03.13 (Data urodzenia), 03.15 (oświadczenie), 07 (Nazwa skrócona), 17 (Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych). W opisywanej sytuacji bezwzględnie należy również wypełnić rubrykę zatytułowaną „firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy”. W tym miejscu należy się na chwilę zatrzymać i przypomnieć, że o ile kwestia dotyczy działalności gospodarczej to zgodnie z przepisami (Kodeksu cywilnego) firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, co „[..]nie wyklucza włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych[..]” ale nie uważanych powszechnie za obraźliwe. W związku ze zmianą siedziby firmy konieczne będzie również wprowadzenie zmian w rubryce 10 zatytułowanej „Główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej” oraz 10.1 „Adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”. Pamiętać należy, że rubryki te wypełnia się, jeżeli adres, pod którym jest prowadzona działalność, jest inny niż adres zamieszkania przedsiębiorcy. Powyższe zmiany są dość oczywiste oraz niezbyt skomplikowane niemniej jednak w mojej ocenie warto zlecić je swojemu księgowemu a jeżeli się go jeszcze nie posiada to wybrać go korzystając z linku (ZaufanaKsiegowa.pl)